>>> Historia - KNEPO Business Club - KEP WZR Uniwersytet Gdański


III Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot - 27.IV.2012 r.

Publikacje z Konferencji:

Opr. zbior. pod red. P. Antonowicza, Zarządzanie i Finanse. Journal of Managament and Finance, Vol.10, nr 1/1, Sopot 2012, s. 1-570 [ISSN: 2084-5189]

Opr. zbior. pod red. A. Antonowicz, Zarządzanie i Finanse. Journal of Managament and Finance, Vol.10, nr 1/2, Sopot 2012, s. 1-607 [ISSN: 2084-5189]

Opr. zbior. pod red. A. Antonowicz, Zarządzanie i Finanse. Journal of Managament and Finance, Vol.10, nr 1/3, Sopot 2012, s. 1-593 [ISSN: 2084-5189]

Opr. zbior. pod red. P. Antonowicza, Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w zmiennym otoczeniu, Wyd. UG, Sopot 2012, s. 1-237 [ISBN: 978-83-7326-890-6]

W dniu 27 kwietnia 2012 r. odbyła się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego III Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców z cyklu "Współczesne dylematy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw - teoria i praktyka".

W tym roku inicjatywa KNEPO Business Club, funkcjonującego przy Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw spotkała się z wyjątkowo dużym zainteresowaniem środowiska naukowego. Przekazanych do publikacji, po pozytywnych recenzjach, zostało 170 artykułów (łącznie ponad 2.000 stron), napisanych przez przedstawicieli 55 uczelni wyższych z Polski.

Tegoroczna Konferencja została zorganizowana dzięki wspaniałej współpracy zespołu KNEPO Business Club, w skład którego weszli: Piotr Szreder (Prezes KNEPO BC), Łukasz Szarmach, Katarzyna Cichowska, Agnieszka Depta, Kamila Kempińska oraz Anna Czarnecka. Ich poświęcenie, ambicja i konsekwencja sprawdziły się na każdym etapie działań organizacyjnych.

Z wyjątkowym zaangażowaniem, w pełni oddani projektowi, spotykaliśmy się wieczorami w zaciszu opustoszałych już murów naszej Uczelni, by wyznaczać kolejne cele, weryfikować dotychczasowe działania i korygować wcześniej wyznaczoną strategię (...)

Bardzo dziękuję Wam za nieocenioną pomoc przy realizacji projektu.

dr Paweł Antonowicz
Opiekun KNEPO Business Club
II Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców - 8.IV.2011 r.
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego


W dniu 8 kwietnia 2011 r. na Wydziale Zarządzania UG odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców pt. "Współczesne dylematy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw – teoria i praktyka". Realizacja projektu Konferencji nie byłaby możliwa bez wyjątkowego poświęcenia i zaangażowania Członków KNEPO Business Club, które funkcjonuje przy Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw na WZR UG. Szczególne podziękowania należą się Karolinie Bagińskiej, Agacie Chyziewicz, Małgorzacie Tomczyk oraz Emilii Zajączkowskiej, dzięki których wsparciu i ciężkiej pracy projekt został pomyślnie zrealizowany. Należy również w tym miejscu złożyć podziękowania recenzentom: prof. UG, dr hab. Marii Jastrzębskiej, prof. UG, dr hab. Małgorzacie Wiśniewskiej, a także prof. UG, dr hab. Janowi Leśniakowi, którzy poświęcili swój czas oraz dokonali konstruktywnych uwag w celu podwyższenia jakości publikacji konferencyjnych.

Paweł Antonowicz (red.): "Współczesne modele biznesu. Diagnoza i perspektywy", Wyd. FRUG, Sopot 2011, s.1-381 [ISBN: 978-83-7531-150-1]
Recenzja książki:
Prof. UG, dr hab. Małgorzata Wiśniewska

I. Rola i znaczenie finansowego wsparcia UE dla rozwoju MSP w Polsce; II. Konkurencyjność przedsiębiorstw - konsolidacja, kooperacja czy konkurencja; III. Rozwój klastrów gospodarczych w transformującej się gospodarce wolnorynkowej; IV. Analiza sektorowa - perspektywiczne branże przyszłości; V. Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw.
Alicja Antonowicz (red.): "Kapitał ludzki oraz informatyczne systemy wsparcia w procesie zarządzania przedsiębiorstwem", Wyd. FRUG, Sopot 2011, s.1-318 [ISBN: 978-83-7531-155-6]
Recenzja książki:
Prof. UG, dr hab. Maria Jastrzębska

I. Zarządzanie zasobami ludzkimi w zmiennym otoczeniu; II. Procesy absorpcji i zarządzania wiedzą w organizacjach uczących się; III. Praktyczne wymiary budowania strategii rozwoju kapitału ludzkiego w organizacji; IV. Wirtualizacja życia gospodarczego – informatyczne systemy wsparcia biznesu; V. Wykorzystanie narzędzi IT w wybranych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstw.

Alicja Antonowicz, Paweł Antonowicz (red.): "Metody, techniki i narzędzia optymalizacji procesów gospodarczych", Wyd. FRUG, Sopot 2011, s.1-315 [ISBN: 978-83-7531-160-0]
Recenzja książki:
Prof. UG, dr hab. Jan Leśniak

I. Niepewność i ryzyko w działalności gospodarczej; II. Zmienne otoczenie przedsiębiorstwa – metody analizy i techniki prognozowania; III. Procesy outsourcingowe i zarządzanie środowiskowe w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa; IV. Finansowe i techniczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem; V. Prawne i instytucjonalne aspekty w budowaniu ładu korporacyjnego.
Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców - 12.III.2010 r.
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 12.III.2010 r.

W dniu 12.03.2010 r. w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym WZR UG odbyła się pierwsza edycja Konferencji: "Współczesne dylematy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw - teoria i praktyka”. Projekt ten stanowił efekt pracy zrealizowanej przez Zespół KNEPO Business Club w składzie: Agata Chyziewicz, Karolina Bagińska, Małgorzata Tomczyk, Emilia Zajączkowska oraz Marcin Konkel. Efektem tego fantastycznego projektu jest dwutomowa, łącznie ponad 940-stronicowa publikacja konferencyjna.


Paweł Antonowicz (red.): "Innowacyjne strategie kreowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw", Wyd. FRUG, Sopot 2010, s. 1-469, [ISBN: 978-83-7531-138-9]
Intuicja oraz wyczucie w biznesie, stanowiące pochodną efektu doświadczenia i wrażliwości na nowe trendy oraz kierunki działań strategicznych, muszą uzupełniać posiadaną i stale aktualizowaną wiedzę. Mam nadzieję, że niniejsza publikacja będzie dla jej Czytelników nie tylko dowodem istnienia konieczności identyfikacji i analizy kluczowych zjawisk w życiu gospodarczym, ale również pożytecznym zbiorem doświadczeń mogących stanowić inspirację oraz tło zarówno do rozważań intelektualnych, jak i praktycznych działań.
Recenzja naukowa:
Prof. UG, dr hab. Maria Jastrzębska


Alicja Antonowicz (red.): "Niematerialne i społeczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw", Wyd. FRUG, Sopot 2010, s. 1-476, [ISBN: 978-83-7531-133-4]
Obszary badawcze zaprezentowane w kolejnych rozdziałach stanowią interdyscyplinarny przegląd czynników rozwoju oraz narzędzi sprzyjających osiąganiu przewagi konkurencyjnej przez gospodarujące podmioty. Mam nadzieję, że niniejsza publikacja, z racji ważności i aktualności poruszanej w niej problematyki, spotka się z zainteresowaniem środowisk naukowych, studentów, a także przedstawicieli praktyki gospodarczej.
Recenzja naukowa:
Prof. UG, dr hab. Jan Leśniak