>>> Problematyka - KNEPO Business Club - KEP WZR Uniwersytet Gdański


Priorytety programowe i tematyka referatów
1. Współczesne modele biznesu – diagnoza i perspektywy
Konkurencyjność przedsiębiorstw: konsolidacja, kooperacja czy konkurencja,
Globalizacja i międzynarodowe aspekty rozwoju przedsiębiorstw,
Klastry gospodarcze na przykładzie wybranych sektorów gospodarki,
Rola i znaczenie finansowania UE dla rozwoju MSP w Polsce i krajach Unii Europejskiej,
Newralgiczne (schyłkowe) oraz perspektywiczne branże przyszłości,
Wirtualizacja życia gospodarczego – szanse i zagrożenia,
E-business – trendy i prognozy rozwoju.

2. Metody, techniki i narzędzia optymalizacji procesów gospodarczych
Koncepcje pomiaru efektywności funkcjonowania organizacji,
Wycena wartości i metody pomiaru kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie,
Zarządzanie ryzkiem i niepewność w działalności gospodarczej,
Prognozowanie zjawisk ekonomicznych w działalności przedsiębiorstw,
Restrukturyzacja przedsiębiorstw i procesy modernizacyjne,
Techniczne i finansowe aspekty zarządzania projektami,
Informatyczne systemy wsparcia biznesu.

3. Case Studies Dobrych Praktyk Biznesowych (studia przypadków)
Zarządzanie strategiczne i wybrane aspekty budowania przewagi konkurencyjnej,
Zarządzanie wiedzą w organizacji,
Zarządzanie zasobami ludzkimi – drogowskazy dobrych praktyk,
Przykłady trafnych strategii rynkowych – diagnozy i rekomendacje,
Decyzje menedżerskie w przedsiębiorstwie – zarządzanie zmianą, sytuacje kryzysowe, modele podejmowania decyzji gospodarczych,
Innowacyjne projekty gospodarcze i źródła ich finansowania,
Krytyczna analiza wybranych przedsięwzięć gospodarczych - scenariusze naprawcze.