>>> Publikacja - KNEPO Business Club - KEP WZR Uniwersytet Gdański


Publikacja konferencyjna
W ramach Konferencji przyjmujemy wyłącznie teksty w języku polskim.

Zgłoszone teksty, po ich zakodowaniu, zostaną przekazane do recenzji, które zostaną przeprowadzone przez dwie niezależne osoby spoza Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego o udokumentowanym dorobku naukowym.

W przypadku dwóch pozytywnych recenzji artykuł zostanie przekazany do druku w piśmie „Zarządzanie i Finanse”, za który przysługuje 5 punktów, zgodnie z wykazem B czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (poz. 1058 – figurujący jeszcze pod starą nazwą jako: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego).

W przypadku jednej pozytywnej i jednej negatywnej recenzji – artykuł zostanie przekazany do druku w recenzowanej książce pokonferencyjnej.
Wymogi edytorskie
Artykuły zgodne z problematyką Konferencji powinny zostać przekazywane do publikacji według załączonego poniżej szablonu edytorskiego. Elektroniczną wersję opracowania należy przesłać e-mailem na adres: knepo.wzr@gmail.com

Prosimy, aby nazwą pliku było imię i nazwisko autora. Jeżeli opracowanie zawiera zdjęcia, tabele, wykresy i inne elementy graficzne - prosimy również o dołączenie oddzielnego pliku w MS Excel zawierającego odpowiednio ponumerowane i oznaczone elementy graficzne.

Objętość opracowania powinna mieścić się w przedziale: 8-15 stron. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i poprawek redakcyjnych bez porozumienia z autorem.

UWAGA: Tekst artykułu należy pisać w poniżej załączonej formatce (szablonie edytorskim). Prosimy zapisać ten plik na komputerze, a następnie nadpisywać własnym tekstem plik szablonu. Przyjmujemy do redakcji wyłącznie teksty napisane zgodnie z tym standardem edytorskim.

Do tekstu opracowania należy dołączyć poniżej załączone pisma, w którym autor / autorzy zwraca / zwracają się z prośbą o wydanie artykułu drukiem, oświadczając jednocześnie, iż nadesłany tekst nie został opublikowany w innym wydawnictwie. W piśmie tym należy podać adres mailowy i numer telefonu umożliwiający bezpośredni kontakt z autorem. W przypadku tekstów napisanych przez dwóch lub więcej autorów - prosimy o wypełnienie i przesłanie stosownego (załączonego poniżej) oświadczenia.

UWAGA: Oświadczenia w wersji papierowej prosimy o nadsyłanie na adres:

dr Paweł Antonowicz
Uniwersytet Gdański
Wydział Zarządzania
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw


Konferencja „WSPÓŁCZESNE DYLEMATY FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW – TEORIA I PRAKTYKA ” - edycja IV

ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot